Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Prawo

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych MaOIA nie stanowią źródła prawa.

Wszystkie akty prawne RP do przeczytania w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP (http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html)

Dzienniki Ustaw: dziennikustaw.gov.pl/DziennikUstaw

Monitor Polski: monitorpolski.gov.pl/MonitorPolski


Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w działach: "Wydawnictwa drukowane" oraz "Wydawnictwa elektroniczne". Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie http://sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny".
Jeżeli chcesz odnaleźć akt prawny - wpisz w okienko wyszukiwarki  jego numer lub słowo kluczowe:
 
Wyszukaj plik:
 • Przydatne akty prawne - Ochrona zabytków
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
  21d9a3a39b.pdf

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004 nr 150 poz.1579)
  f90312c2cf.pdf

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 nr 30 poz. 259)
  a58d574496.pdf

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz.U. 2004 nr 75 poz. 706)
  07d090cb3a.pdf

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2004 nr 124 poz.1303)
  0df325687a.pdf

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U. 2004 nr 124 poz.1302)
  f2f1bebeca.pdf

 • Przydatne akty prawne - Projektowanie obiektów Służby Zdrowia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1992 r.
  471d1d0482.pdf

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.
  fa8584de77.pdf

  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2005 r.
  http://tinyurl.com/y5llvmq

 • Przydatne akty prawne - Ochrona przeciwpożarowa budynków
 • Wykaz aktów prawnych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
  http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=2023

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  http://http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)
  97255660ab.pdf

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137)
  89284cfb3f.pdf

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139)
  eacd909331.pdf

 • Przydatne akty prawne - Nadzór budowlany
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15.10.2015 r
  0e4e943c60.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134)
  3eda897f01.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1231)
  661476e302.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1494)
  d862d54ba3.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127)
  26b9c84edb.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1129)
  8b4d5e632d.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130)
  bfb583ede2.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131)
  b2f107d486.pdf

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - obowiązujące akty prawne
  http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/obowiaz.html

 • Przydatne akty prawne - Przepisy BHP
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - zbiór przepisów
  http://www.ciop.pl/9642.html

 • Przydatne akty prawne - Ochrona środowiska
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
  63e8ea2ba2.pdf

  Ministerstwo Ochrony Środowiska - akty prawne związane z ochroną środowiska
  http://www.mos.gov.pl/

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 02.197.1667 z dnia 27 listopada 2002 r.).
  28219a99ae.pdf

 • Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000403

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001735

  (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony)
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217)
  http://www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110420217

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 484)
  http://www.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110870484

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)
  6f158b4558.pdf

 • Akty prawne i normatywne dotyczące wykonywania zawodu
 • Ustawa o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, z dnia 10 maja 2003, poz. 717)
  1d4634b570.pdf

  Ustawa o prawie budowlanym (Dz. U. nr 80, z dnia 10 maja 2003, poz. 718)
  4f30124612.pdf

  Polskie Normy opublikowane dotyczące budownictwa - ogłoszenie w miesięczniku ?Normalizacja? nr 1/2006
  008f7093d5.pdf

 • Podstawowe akty prawne dotyczące Izby
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
  D20141946L.pdf

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów
  1ac41f379b.pdf

  Regulamin rzecznika odpowiedzialności zawodowej
  90a1579c39.pdf

  Regulamin sądu dyscyplinarnego
  23839129f7.pdf

  Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.)
  dd38bf1a0d.pdf

  Statut
  ee3251d553.pdf

  Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
  07771220ec.pdf

 • Akty prawne
 • Ustawa z dnia 19 wrzesnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 18 pazdziernika 2007 r. Nr 191, poz. 1373)
  2bb3a3247b.pdf

  Znowelizowane prawo budowlane - tekst jednolity ustawy Prawo budowlane Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118
  c390763eb8.pdf

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z dnia 21.06.2004 nr 141 poz. 1492)
  7a6a1fdddd.pdf

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 869) - tekst jednolity z 2006 r.
  635ec88178.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2004 nr 18 poz. 172)
  17ccc960ec.pdf

  Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2010 r.
  dbbfc69010.pdf

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  5516328685.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
  63f406509d.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589)
  7978aad6de.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588)
  2dffeae19d.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587)
  4332b5dd72.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1155 i 1156)
  ced618c3bd.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
  29c266e6a0.pdf

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
  6409f24ea1.pdf

  23 czerwca 2004 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MI, porządkujące w dużym stopniu sprawy wartości projektów w przetargach publicznych. Dwuletnie starania przyniosły skutek W dniu 18 maja 2004, Minister Infrastruktury podpisał Rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389). Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy prawo zamówień publicznych może być pomocne przy ustalaniu wartości opracowań projektowych.
  16ba543381.pdf

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z dnia 21.06.2004 nr 141 poz. 1492)
  2410ff3c01.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
  b297925df9.pdf

  Stanowisko Ministra Środowiska i Ministra Infrastruktury w sprawie interpretacji przepisów zmienionej w dniu 18 maja 2005 r. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - w kontekście lokalizacji i realizacji dróg krajowych
  3a6c1e21b0.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z 31.10.2005 poz. 1864).
  47b0502a23.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) Rozporządzenie określa: 1. rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 2. sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania 3. ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych 4. wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności 5. wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności 6. sposób przeprowadzania i zakres egzaminu 7. zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne 8. zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
  d0383ce984.pdf

  Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r. Nr 99, poz. 656)
  b384d90698.pdf

  Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
  652198f4a1.pdf

  Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
  c93294cb10.pdf

  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
  61c10a5ffa.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238)
  85e3f3fb3b.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 201, poz. 1239)
  283a940caa.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)
  7504e82d30.pdf

  Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r.o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
  000a67d0f0.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  16fcf82b7f.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  18b2d55ef1.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę
  7e29addccf.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
  1397611097.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  2dfebd39b9.pdf

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  3eea5a129c.pdf

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku
  c1332c612c.pdf

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia
  25dc87a1ae.pdf

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Ładowanie...