Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów
facebook

Na skróty

Wybierz artykuł

Uznawanie kwalifikacji zawodowych architektów w UE

Adresy e-mail izb architektonicznych w UE

Strony internetowe izb architektonicznych w Europie

ACE-CAE Rada Architektów Europy

ARCE

Newsletter

Wybierz interesujące Cię grupy

Ogłoszenia

Akty prawne

Szkolenia

Spotkania

Adres e-mail:

Zapisz Wypisz

Wybór opcji "Wypisz" spowoduje usunięcie z wszystkich grup do jakich jesteś zapisany.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych architektów IARP

Wydawanie zaświadczeń potrzebnych do uznania kwalifikacji za granicą dla członków Izby Architektów
Na podstawie art. 19a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 z późn. zm) właściwa okręgowa rada izby architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów wydaje członkom izby:
  1. zaświadczenie o członkostwie w izbie;
  2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
  3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Uchwała nr O-40-II-08 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia, iż Okręgowe Rady Izby Architektów wydają zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do powyższej uchwały.
 
Wzór zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej >
www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

 Dyrektywa nr 2013.55 UE 

z dnia 20 listopada 2013 r. 
zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem 
systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
 
www.krn.org.pl/plik/sysPlik/1172‎
 

"(7) Dyrektywa 2005/36/WE ma zastosowanie wyłącznie do specjalistów, którzy chcą wykonywać ten sam zawód w innym państwie członkowskim. W niektórych przypadkach w przyjmującym państwie członkowskim dane czynności stanowią część zawodu o większym zakresie czynności niż w rodzimym państwie członkow­skim. Jeżeli różnice w obszarach czynności są na tyle duże, że konieczne byłoby odbycie przez specjalistę pełnego programu kształcenia i szkolenia w celu uzupeł­nienia braków, na żądanie specjalisty, przyjmujące państwo członkowskie, w tych szczególnych okoliczno­ściach, powinno udzielić dostępu częściowego do zawodu." (...) 

Ładowanie...